ឈ្មោះ និង ផ្លូវ​ឯកសារ HTML

Saves the file as an HTML document, so that you can view it in a web browser. You can choose to create a separate page when a heading style that you specify is encountered in the document. If you choose this option, a separate page of links to all of the pages that are generated is also created.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​ជ្រើស ​ឯកសារ - ផ្ញើ - បង្កើត​ឯកសារ HTML​


លេខ​ត​គ្នា​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​ឈ្មោះ​ឯកសារ ប្រសិន​បើ​ឯកសារ HTML ត្រូវ​បាន​បើក​ច្រើន​ជាង​មួយ ។ ចំណងជើង​នៃ​ទំព័រ HTML ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ពី​ក្បាល​ជំពូក​ខ្ពស់បំផុត​ ។

ឈ្មោះ​ឯកសារ

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

separated by

Select the heading paragraph style that you want to use to indicate a new HTML page. To use this option, apply one of the heading paragraph styles to the paragraphs where you want to start a new page in the document.

ប្រភេទ​​ឯកសារ

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

រក្សា​​ទុក

Saves the file.

Please support us!