សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ការ​បង្ហាញ

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​ជ្រើស ​ឯកសារ - ផ្ញើ - សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​


កម្រិត​គ្រោង​ដែល​​រួម​បញ្ចូល

បញ្ចូល​ចំនួន​កម្រិត​គ្រោង​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ថ្មី ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​កម្រិត​មួយ មាន​តែ​កថាខណ្ឌ​ដែល​នៅ​បន្ត​ពី​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ "ក្បាល១" ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល ។

ចំណុច​រង​ក្នុង​មួយ​កម្រិត

បញ្ចូល​ចំនួន​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​រួម​បញ្ចូល​ពី​ក្រោម​កម្រិត​គ្រោង​នីមួយ​ៗ (ក្បាល)។

Please support us!