​បង្កើត​សេចក្តី​សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​​ជ្រើស ​​ឯកសារ - ផ្ញើ - បង្កើត សេចក្តី​សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​


កម្រិត​គ្រោង​ដែល​​រួម​បញ្ចូល

បញ្ចូល​វិសាលភាព​នៃ​កម្រិត​គ្រោង ដែល​នឹង​ត្រូវ​ចម្លង​ទៅ​ឯកសារ​ថ្មី ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស៤ កម្រិត កថា​ខណ្ឌ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាមួយ​ក្បាល១ ដល់​ក្បាល៤ ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល ព្រម​ជាមួយ​នឹង​ចំនួន​កថា​ខណ្ឌ​បន្ត​បន្ទាប់​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​ក្នុង ចំណុច​រង​ក្នុង​មួយ​កម្រិត

ចំណុច​រង​ក្នុង​មួយ​កម្រិត

បញ្ជាក់​​ចំនួន​អប្បបរមា​នៃ​កថាខណ្ឌ​តគ្នា ដែល​នឹង​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកសារ​សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ បន្ទាប់​ពី​ក្បាល​នីមួយៗ ។ កថាខណ្ឌ​ទាំងអស់​រហូត​ដល់​អប្បបរមា ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​រហូត​ដល់​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់​ដែល​មាន​រចនាប័ទ្ម​ក្បាល ។

Please support us!