គ្រោង​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់

បញ្ជូន​គ្រោង​នៃ​ឯកសារ​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ​សំបូរ​បែប (RTF) ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​ជ្រើស ​​ឯកសារ - ផ្ញើ - ​គ្រោង​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​


Please support us!