គ្រោង​ទៅ​ការ​បង្ហាញ

Sends the outline of the active document to a new presentation document.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

​ជ្រើស​ ​ឯកសារ - ផ្ញើ - គ្រោង​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​


Please support us!