សំបុត្រ​សំណុំ​បែប​បទ

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន​យ៉ាងហោច​មួយ ទៅ​ក្នុង​​ឯកសារ​អត្ថបទ បន្ទាប់មក​ចាប់ផ្ដើម​បោះពុម្ព​ឯកសារ ។ ឆ្លើយ "បាទ/ចាស" ចំពោះ​សំណួរ ថាតើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​តួអក្សរ​សំណុំបែបបទ​ឬ​អត់ ។


កំឡុងពេល​បោះពុម្ព ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ជំនួស​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​ទាក់ទង​ (កន្លែង​ដាក់) ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​បញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ យោង​ទៅ​ទំព័រ​ផ្ទាំង មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ នៅ​ក្រោម បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ ។

កំណត់ត្រា

កំណត់​ចំនួន​កំណត់ត្រា សម្រាប់​បោះពុម្ព​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។ សំបុត្រ​មួយ​នឹង​ត្រូវ​បោះពុម្ព សម្រាប់​កំណត់ត្រា​នីមួយ​ៗ ។

ទាំងអស់

ដំណើរការ​កំណត់ត្រា​ទាំងអស់​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

កំណត់ត្រា​ដែល​បាន​ជ្រើស

ដំណើរ​ការ​តែ​កំណត់​ត្រា​ដែល​បាន​សម្គាល់​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។ ជម្រើស​នេះ​មាន​តែ នៅ​ពេល​អ្នក​បាន​សម្គាល់​ពី​មុន​នូវ​កំណត់​ត្រា​ចាំបាច់​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ពី ៖

Specify the number of the first record to be printed.

ទៅ ៖

Specify the number of the last record to be printed.

ទិន្នផល

កំណត់​ថា​តើ​ត្រូវ​បញ្ជូន​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ​របស់​អ្នក​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព ឬ​រក្សាទុក​ពួកវា​ទៅ​ឯកសារ ។

ម៉ាស៊ីន​​​​បោះពុម្ព​

បោះពុម្ព​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

ឯកសារ

រក្សាទុក​សំបុត្រ​បែបបទ​ក្នុង​ឯកសារ ។

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

ផ្លូវ

បញ្ជាក់​​ផ្លូវ​ដើម្បី​ទុក​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

...

បើក​ប្រអប់ ជ្រើស​ផ្លូវ  ។

File format

Select the file format to store the resulting document.

ការ​បង្កើត​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Please support us!