ម៉ឺនុយ ឧបករណ៍

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ភាសា - ការ​ដាក់​សហសញ្ញា

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ចំនួន​ពាក្យ

Choose Tools - Heading Numbering

Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

ជ្រើស ឧបករណ៍ - លេខ​យោង​ចុង

ជ្រើស ឧបករណ៍ - លេខ​យោង​ចុង - ផ្ទាំង​លេខយោង tab

ជ្រើស ឧបករណ៍ - លេខ​យោង/លេខ​យោង​ចុង - ផ្ទាំង លេខ​យោង​ចុង

ជ្រើស តារាង - បម្លែង - អត្ថបទ​ជា​តារាង

ជ្រើស ឧបករណ៍ - តម្រៀប

ជ្រើស ឧបករណ៍ - គណនា

+ plus sign

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព

Choose Tools - Update - Page Formatting

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព - លិបិក្រម បច្ចុប្បន្ន

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទាំងអស់

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - វាល

គ្រាប់​ចុច F9

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព - តំណ

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

ជ្រើស ឧបករណ៍ - អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Icon

សំបុត្រ​សំណុំ​បែប​បទ

Please support us!