ម៉ឺនុយ បញ្ចូល

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Choose Insert - Field

Open context menu - choose Fields (inserted fields)

Choose Insert - Field - Date

Choose Insert - Field - Time

Choose Insert - Field - Page Number

Choose Insert - Field - Page Count

Choose Insert - Field - Subject

Choose Insert - Field - Title

Choose Insert - Field - First Author

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

វាល​បញ្ចូល

​​ជ្រើស ​បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ - ផ្ទាំង ឯកសារ

ជ្រើស​ផ្ទាំង បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងទៀត - សេចក្ដី​យោង​ឆ្លង

ជ្រើស បញ្ចូល - សេចក្ដី​យោង​ខ្វែង

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ - ផ្ទាំង អនុគមន៍

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ - ផ្ទាំង ព័ត៌មាន​ឯកសារ

ជ្រើស ​បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ​ - ផ្ទាំង អថេរ

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេងៗ - ផ្ទាំង មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon Section

ភាគ

ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ - ផ្ទាំង ភាគ ឬ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ភាគ

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស លេខ​ចុង/លេខ​យោង​ចុង (លេខ​ចុង/លេច​យោង​ចុង​ដែល​បានបញ្ចូល)

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

បញ្ចូល​លេខ​យោង​ដោយ​ផ្ទាល់

រូបតំណាង

បញ្ចូល​លេខ​យោង​ចុង​ដោយ​ផ្ទាល់

ជ្រើស ​បញ្ចូល - ចំណងជើង​

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ចំណងជើង

ជ្រើស ​បញ្ចូល - ចំណងជើង - ជម្រើស​

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ចំណងជើង - ជម្រើស

ជ្រើស បញ្ចូល - កន្លែង​ចំណាំ

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon

កន្លែង​ចំណាំ

Choose Insert - Script (only HTML documents)

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

ធាតុ​​

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Objects is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស ​បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "លិបិក្រម​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

​ជ្រើស ​បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "លិបិក្រម​រូបភាព​លម្អ" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស ​បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "លិបិក្រម​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស បញ្ចូល - លិបិក្រម និង តារាង - លិបិក្រម និង តារាង - ផ្ទាំង ធាតុ (នៅ​ពេល "តារាង​មាតិកា" ជា​ប្រភេទ​ដែល​បាន​ជ្រើស)

ជ្រើស បញ្ចូឡ - លិបិក្រម និង​តារាង - ធាតុគន្ថនិទ្ទេស ហើយ​ចុច កែសម្រួល

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Styles tab

ជ្រើស បញ្ចូល - ស្រោម​សំបុត្រ

Choose Insert - Envelope - Envelope tab

Choose Insert - Envelope - Format tab

Choose Insert - Envelope - Printer tab

ជ្រើស បញ្ចូល - ស៊ុម

Choose Format - Frame and Object - Properties

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

Icon Insert Frame

បញ្ចូល​ស៊ុម​ដោយ​ដៃ

Choose Table - Insert Table

+F12

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

តារាង

ជម្រើស បញ្ចូល - បន្ទាត់​ផ្ដេក

Choose Insert - Text from File

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

Text from File

Choose Insert - Header and Footer - Header

Choose Insert - Header and Footer - Footer

Please support us!