ម៉ឺនុយ ឯកសារ

​ម៉ឺនុយ ​ឯកសារ - នាំចេញ​

​ជ្រើស​ ​ឯកសារ - ផ្ញើ - គ្រោង​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​

​ជ្រើស ​​ឯកសារ - ផ្ញើ - ​គ្រោង​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​

​​ជ្រើស ​​ឯកសារ - ផ្ញើ - បង្កើត សេចក្តី​សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

​ជ្រើស ​ឯកសារ - ផ្ញើ - សង្ខេប​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ការ​បង្ហាញ​

​ជ្រើស ​ឯកសារ - ផ្ញើ - បង្កើត​ឯកសារ HTML​

បញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន​យ៉ាងហោច​មួយ ទៅ​ក្នុង​​ឯកសារ​អត្ថបទ បន្ទាប់មក​ចាប់ផ្ដើម​បោះពុម្ព​ឯកសារ ។ ឆ្លើយ "បាទ/ចាស" ចំពោះ​សំណួរ ថាតើ​អ្នក​ចង់​បោះពុម្ព​តួអក្សរ​សំណុំបែបបទ​ឬ​អត់ ។

រូបតំណាង

សំបុត្រ​សំណុំ​បែប​បទ

Please support us!