របារ​ឧបករណ៍

របារ​ឧបករណ៍ មាន​អនុគមន៍​ដែល​បាន​ប្រើ​ជារឿយៗ ។

ពង្រីក

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

រូបតំណាង

ពង្រីក

បង្រួម

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

រូបតំណាង

បង្រួម

១០០ %

Displays the document at its actual size.

រូបតំណាង

ពង្រីក​​​ ១០០%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

រូបតំណាង

បង្ហាញ​ទាំងអស់

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​ឯកសារ ។

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទិដ្ឋភាព​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម ។

រូបតំណាង

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ

ទស្សន៍​ទ្រនិច​រូបមន្ត

ប្រើ​រូបតំណាង​នេះ​នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ដើម្បី​បិទ/បើក ទស្សន៍ទ្រនិច​រូបមន្ត ។ ផ្នែក​នៃ​រូបមន្ត​ដែល​ទស្សន៍ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ដោយ​ប្រើ​ស៊ុម​ស្ដើង​មួយ នៅ​ពេល​ទស្សន៍ទ្រនិច​រូបមន្ត​សកម្ម ។

រូប​តំណាង

ទស្សន៍​ទ្រនិច​រូបមន្ត

និមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

រូបតំណាង

Symbols

Please support us!