របារ​ឧបករណ៍

របារ​លំនាំដើម​ដែល​មាន នៅ​ពេល​ធ្វើការ​ជា​មួយ​ឯកសារ​រូបមន្ត​ដែល​សកម្ម​នៅ​ក្នុង LibreOffice Math ត្រូវ​បាន​​ពិពណ៌នា​នៅ​ទីនេះ ។ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​របារ​ឧបករណ៍​តាម​បំណង ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក​ដោយ​ផ្លាស់ទី លុប ឬបន្ថែម​រូបតំណាង​ថ្មី ។

របារ​ស្តងដារ

របារ ស្តងដារ មាន​ក្នុង​គ្រប់​កម្មវិធី LibreOffice ។

របារ​ឧបករណ៍

របារ​ឧបករណ៍ មាន​អនុគមន៍​ដែល​បាន​ប្រើ​ជារឿយៗ ។

របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​សកម្ម ។

Please support us!