សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ជំនួយ​ LibreOffice Math​

External video

Please accept this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube Privacy Policy

របៀប​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ LibreOffice Math

សេចក្តី​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ LibreOffice Math

លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ LibreOffice Math

តារាង​សេចក្តី​យោង​រូបមន្ត

ធាតុ​រូបមន្ត

ឧទាហរណ៍ LibreOffice Math

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ជី​រូបមន្ត​គំរូ​ក្នុង LibreOffice Math ។

Chemical Formulas Examples

ម៉ឺនុយ របារ​ឧបករណ៍ និង គ្រាប់​ចុច​របស់ LibreOffice Math

ម៉ឺនុយ

របារ​ឧបករណ៍

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​រូបមន្ត

Have a look at www.dmaths.org for a set of additional LibreOffice Math icons and macros.

Help about the Help

ជំនួយ​យោង​តាម​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​របស់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ ដែល​ត្រូវបានកំណត់​ជា​លំនាំដើម ។ សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​ពណ៌ សកម្មភាព​កណ្ដុរ ឬ​ធាតុ​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ អាច​ខុសគ្នា​ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ និង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក ។

Please support us!