ការ​បញ្ចូល​តង្កៀប​

ក្នុង​ LibreOffice Math តើ​តង្កៀប​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​ ដូច្នេះ​​ចម្ងាយ​រវាង​ពួក​វា​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​សេរី​ឬ​ទេ ?

អ្នក​អាច​កំណត់​តង្កៀប​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ដោយ​ប្រើ "ឆ្វេង" និង "ស្ដាំ" ប៉ុន្តែ​ចម្ងាយ​រវាង​តង្កៀប​គឺ​មិន​ថេរ​ទេ ដែល​ពួក​វា​កែ​សម្រួល​ទៅ​អាគុយ​ម៉ង់ ។ ទោះ​ជាយ៉ាងណា​ក៏ដោយ មាន​មធ្យោបាយ​មួយ​​ដើម្បី​បង្ហាញ​តង្កៀប ដូច្នេះ ចម្ងាយ​រវាង​ពួកវា​គឺ​ថេរ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូចនេះ គឺ​ត្រូវ​ដាក់​ "\" (backslash) នៅ​ពីមុខ​តង្កៀប​ធម្មតា ។ ឥឡូវ ​តង្កៀប​ទាំង​នេះ​គឺ​ធ្វើការ​ដូច​គ្នា​នឹង​និមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ ហើយ​ការ​តម្រឹម​គឺ​ដូច​គ្នា​នឹងនិមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត ៖

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Please support us!