បញ្ចូល​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​

របៀប​សរសេរ​រូបមន្ត​ក្នុង LibreOffice Math លើ​បន្ទាត់​ពីរ (ដោយ​ចុះ​បន្ទាត់​ដោយ​ដៃ​) ៖

បង្កើត​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​មួយ​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា "newline" ។ អ្វីៗ​ដែល​នៅ​ពី​ក្រោយ​ការ​ចុះ​បន្ទាត់ ត្រូវ​បាន​ដាក់​លើ​បន្ទាត់​ថ្មី​ ។

Please support us!