ផ្លូវ​កាត់ (ភាព​អាច​ចូល​​ដំណើរ​ការ​បាន​របស់ LibreOffice Math)

អ្នក​អាច​ត្រួត​ត្រា​ LibreOffice Math ដោយ​គ្មាន​កណ្តុរ​ ។

ការ​​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដោយ​ផ្ទាល់

ប្រសិន​បើ ​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ហើយ​អ្នក​​ដឹង​ជា​ស្រេច​នូវ​ការ​សរសេរ​​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​ អ្នក​អាច​ដំណើរការ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. សរសេរ​រូបមន្ត​ទៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​របស់​អ្នក

  2. ជ្រើស​រូបមន្ត

  3. Choose the command Insert - OLE Object - Formula Object.

ការ​បញ្ចូល​រូបមន្ត​មួយ ដោយ​ប្រើ​បង្អួច

Elements pane

ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង ឬ​ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់ទី​​ឆ្វេង ឬ​​ស្តាំ​ទៅ​កាន់​ប្រភេទ ឬ​អនុគមន៍​បន្ទាប់​ ។

​បញ្ចូល​ (Enter)

ជ្រើស​ប្រភេទ​មួយ (នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ប្រភេទ) ឬ​បញ្ចូល​អនុគមន៍​មួយ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា (នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​អនុគមន៍) ។

ថេប (Tab)

លោត​ពី​ធាតុ​នៃ​ប្រភេទ​ទី​មួយ ទៅ​អនុគមន៍​ទី​មួយ​នៃ​ប្រភេទ ។

ប្តូរ (Shift) + ថេប (Tab)

លោត​ពី​ធាតុ​នៃ​ប្រភេទ​ចុង​ក្រោយ ទៅ​អនុគមន៍​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ប្រភេទ ។

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​រូបមន្ត

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ (LibreOffice ភាព​ចូល​ដំណើរ​ការ)

Please support us!