ការ​បញ្ចូលមតិយោបល់

តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ឲ្យមតិយោបល់​មួយ ដែល​មិន​លេច​ឡើង​ក្នុង​ឯកសារ​អាច​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​រូបមន្ត​បាន ?

មតិយោបល់​​មួយ​ផ្តើម​ដោយ​សញ្ញា​ភាគរយ​ពីរ %% ហើយ​សន្ធឹង​រហូត​ដល់​តួអក្សរ​ចុះបន្ទាត់ (គ្រាប់ចុច បញ្ចូល) បន្ទាប់ ។ អ្វី​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចន្លោះ ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ និង មិន​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ទេ ។ បើ​មាន​សញ្ញា​ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ ពួកវា​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុកជា​ផ្នែក​នៃ​អត្ថបទ ។

ឧទាហរណ៍ ៖

a^2+b^2=c^2 %% ទ្រឹស្តីបទ​ពីតាហ្គ័រ ។

Please support us!