ការ​បញ្ចូល​ផ្នែក​រូបមន្ត​ចូល​គ្នា​ក្នុង​តង្កៀប

ការ​បញ្ចូល​ប្រភាគ​ក្នុង​រូបមន្ត

ក្នុង​ករណី​ដែល​ភាគ​យក ​និង ភាគ​បែង​របស់​ប្រភាគ​មួយ​មាន​ផល​គុណ​មួយ ផល​បូក​មួយ និង ផ្សេង​ៗ​ទៀត តម្លៃ​រួម​​ត្រូវ​តែ​បាន​ដាក់​ក្នុង​តង្កៀប​ជាមួយ​គ្នា ។

ប្រើ​វាក្យ​សម្ពន្ធ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

{a + c} over 2 = m

m = {a + c} over 2

Please support us!