ការ​ប្តូរ​គុណ​លក្ខណៈ​លំនាំដើម

តើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លំនាំដើម​ក្នុង​ LibreOffice Math អាច​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​ឬ​ទេ ?

ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​រូបមន្ត​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដិត ឬ​ទ្រេត ដោយ​លំនាំដើម ។

អ្នក​អាច​យក​គុណ​លក្ខណៈ​ទាំង​នេះ​ចេញ​​ដោយ​ប្រើ "nbold" និង "nitalic" ។ ឧទាហរណ៍ ៖

a + b

nitalic a + bold b.

ក្នុង​រូបមន្ត​ទី​ពីរ​ a មិន​មែន​ជា​អក្សរ​ទ្រេត ។ b គឺ​ដិត ។ អ្នក​មិន​អាច​ប្តូរ​សញ្ញា​បូក​ដោយ​វិធីសាស្ត្រ​នេះ​បាន​ទេ ។

Please support us!