ទស្សន៍​ទ្រនិច​រូបមន្ត

ប្រើ​រូបតំណាង​នេះ​នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ដើម្បី​បិទ/បើក ទស្សន៍ទ្រនិច​រូបមន្ត ។ ផ្នែក​នៃ​រូបមន្ត​ដែល​ទស្សន៍ទ្រនិច​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ដោយ​ប្រើ​ស៊ុម​ស្ដើង​មួយ នៅ​ពេល​ទស្សន៍ទ្រនិច​រូបមន្ត​សកម្ម ។

Icon Formula Cursor

ទស្សន៍​ទ្រនិច​រូបមន្ត

អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ទីតាំង​ក្នុង​ឯកសារ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ទីតាំង​ត្រូវ​គ្នា​របស់​វា​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា​ ។

ចុច​តួ​អក្សរ ឬ​និមិត្ត​សញ្ញា​ទ្វេ​ដង​ក្នុង​ឯកសារ ផ្លាស់ទី​ការ​ផ្តោត​នៃ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា រួច​បន្លិច​ទីតាំង​រៀង​ៗ​ខ្លួន ។

Please support us!