របៀប​អត្ថបទ

បើក ឬ​បិទ​របៀប​អត្ថបទ ។ ក្នុង​របៀប​អត្ថបទ រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​កម្ពស់​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​បន្ទាត់​អត្ថបទ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - របៀប​អត្ថបទ


Please support us!