ពុម្ព​​អក្សរ

ប្រើ​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​ជ្រើស​ពុម្ពអក្សរ​សម្រាប់​ប្រភេទ​ត្រូវគ្នា​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ពុម្ពអក្សរ

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - ពុម្ព​អក្សរ - កែប្រែ


ពុម្ព​អក្សរ

ជ្រើស​ពុម្ព​អក្សរ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។

ឧទាហរណ៍

អ្នក​អាច​មើល​ទិដ្ឋភាព​ជា​មុន​នៃ​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជាមួយ​គុណ​លក្ខណៈ​របស់​វា ។

គុណ​លក្ខណៈ

អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​​​គុណ​លក្ខណៈ​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​ឲ្យ​ពុម្ព​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ដិត

ធីក​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​គុណ​លក្ខណៈ​ដិត​ទៅ​ឲ្យ​ពុម្ព​អក្សរ ។

ទ្រេត

ធីក​ប្រអប់​នេះ​ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​គុណ​លក្ខណៈ​ទ្រេត​ទៅ​ឲ្យ​ពុម្ព​អក្សរ ។

Please support us!