និមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត

បង្ហាញ​និមិត្ត​សញ្ញា​គណិតវិទ្យា​ផ្សេងៗ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស ផ្សេងៗ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


និមិត្ត​សញ្ញា​ពិស្តារ

Partial Icon

ដោយ​ផ្នែក

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​សម្រាប់ partial differentiation ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាpartial

Infinity Icon

អនន្តភាព

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​សម្រាប់​អនន្ត ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជាinfinity ឬ​infty

Nabla Icon

Nabla

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​សម្រាប់​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​វ៉ិចទ័រ "ណាប់ប្លា" ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាnabla

There exists Icon

មាន

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

គ្មាន

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

សម្រាប់​ទាំងអស់

បញ្…ូល​និមិត្ត​សញ្ញា សម្រាប់​សញ្ញា​កម្រិត​ចំនួន​សកល "សម្រាប់​ទាំងអស់" ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាforall

h Bar Icon

របារ h

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​សម្រាប់​ថេរ​ របារ-h ។ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាhbar

Lambda Bar Icon

របារ​ឡាមដា

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​សម្រាប់​របារ​ឡាមដា ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាlambdabar

Real Part Icon

ផ្នែក​ពិត

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​​សម្រាប់​ផ្នែក​ពិត​​នៃ​ចំនួន​កុំផ្លិច ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាre

Imaginary Part Icon

ផ្នែក​ប្រឌិត

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​​​សម្រាប់​ផ្នែក​ប្រឌិត​នៃ​ចំនួន​កុំផ្លិច ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាim

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា Weierstrass អនុគមន៍-p ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាwp

Left Arrow Icon

សញ្ញា​ព្រួញ​ឆ្វេង

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាleftarrow

Right Arrow Icon

សញ្ញា​ព្រួញ​ស្ដាំ

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាrightarrow

Up Arrow Icon

ព្រួញ​ឡើង​លើ

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​ព្រួញ​ឡើង​លើ​មួយ ។ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាuparrow

Down Arrow Icon

ព្រួញ​ចុះក្រោម

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់បង្អួច​ ពាក្យបញ្ជាdownarrow

Ellipsis Icon

ពង​ក្រពើ

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​វង់​ពង​ក្រពើ (ចំណុច​ទាប​ផ្ដេក​បី) ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាdotslow

Math-axis Ellipsis Icon

អ័ក្ស​គណិតវិទ្យា​រាង​ពងក្រពើ

រូប​តំណាង​នេះ​នឹង​បញ្ចូល​អ័ក្សរាង​ពងក្រពើ (ចំណុច​ផ្ដេក​កណ្ដាល​បញ្ឈរ​បី) ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាdotsaxis

Vertical Ellipsis Icon

ពងក្រពើ​បញ្ឈរ

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​វង់​ពង​ក្រពើ​បញ្ឈរ (ចំណុច​បញ្ឈរ​បី) ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាdotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

ពងក្រពើ​បញ្ឆិត​ឡើងលើ

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​​ពង​ក្រពើ​តាម​អង្កត់​ទ្រូង​ឡើង​លើ (ចំណុច​បី​លើ​អង្កត់​ទ្រូង​ពី​ក្រោម​ឆ្វេង​ទៅ​លើ​ស្តាំ) ។ ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជាdotsup ឬ​dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

ពងក្រពើ​បញ្ឆិត​ចុះក្រោម

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​វង់​ពង​ក្រពើ​តាម​អង្កត់​ទ្រូង​ចុះ​ក្រោម​ (ចំណុច​បី​លើ​អង្កត់​ទ្រូង​ពី​លើ​ឆ្វេង​ទៅ​ក្រោម​ស្តាំ) ។​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជាdotsdown

អេបស៊ីឡោន​ថយ​ក្រោយ អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​វាយ backepsilon ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​រូបមន្ត វាយ <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Please support us!