ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

lsup

Icon

និទស្សន្ត​ខាង​ឆ្វេង

csup

Icon

និទស្សន្ត​នៅ​ផ្ទាល់​ពី​លើ​តួ​អក្សរ

^ or sup or rsup

Icon

និទស្សន្ត​ខាង​ស្តាំ

binom

Icon

ទ្វេធា

newline

Icon

បន្ទាត់​ថ្មី

lsub

Icon

សន្ទស្សន៍​ខាងឆ្វេង

csub

Icon

សន្ទស្សន៍​នៅ​ផ្ទាល់​ពី​ក្រោម​តួ​អក្សរ

_ or sub or rsub

Icon

សន្ទស្សន៍​ខាងស្ដាំ

stack{...}

Icon

ជង់

`

Icon

គម្លាត​តូច​/​កន្លែង​ទទេ​តូច

alignl

Icon

តម្រឹម​ឆ្វេង

alignc

Icon

តម្រឹម​កណ្តាល​ផ្ដេក

alignr

Icon

តម្រឹម​ស្តាំ

matrix{...}

Icon

ម៉ាទ្រីស

~

Icon

គម្លាត​/​ចន្លោះ​ ធំ

nospace{e1 e2 ...}

លុប​បំបាត់​គម្លាត​ផ្ដេក​រវាង​ធាតុ​រូបមន្ត


ទ្រង់ទ្រាយ

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Please support us!