វង់ក្រចក

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

(...)

Icon

វង់​ក្រចក​ឆ្វេង និង ស្តាំ

[...]

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង​ឆ្វេង និង ស្តាំ

ldbracket ... rdbracket

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង​ទ្វេ​ឆ្វេង និង ស្តាំ

lline ... rline

Icon

បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ឆ្វេង និង ស្តាំ

ldline ... rdline

Icon

បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ទ្វេ​ឆ្វេង និង ស្តាំ

lbrace ... rbrace

Icon

រ៉ាត់​ឆ្វេង និង ស្តាំ តង្កៀប​សំណុំ

langle ... rangle

Icon

តង្កៀប​ស្រួច​ឆ្វេង និង ស្តាំ

langle ... mline ... rangle

Icon

តង្កៀប​ប្រមាណ​វិធី​ស្រួច​ឆ្វេង និង ស្តាំ

{...}

Icon

តង្កៀប​ក្រុម​ឆ្វេង និង ស្តាំ ។ ពួក​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ និង មិន​អស់​កន្លែង​ណា​មួយ​ឡើយ ។

left( ... right)

Icon

តង្កៀប អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left[ ... right]

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left ldbracket ... right rdbracket

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង​ទ្វេ អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left lbrace ... right rbrace

Icon

រ៉ាត់ ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left lline ... right rline

Icon

បន្ទាត់​ទោល ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left ldline ... right rdline

Icon

បន្ទាត់​ទ្វេ ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left angle ... right angle

Icon

តង្កៀប​មុំ ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

left langle ... mline ... right rangle

Icon

តង្កៀប​ប្រមាណ​វិធី​ស្រួច​ឆ្វេង និង ស្តាំ​ដែល​អាចធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

overbrace

Icon

រ៉ាត់​សំណុំ​ខាង​លើ ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

underbrace

Icon

រ៉ាត់​សំណុំ​ខាង​ក្រោម ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន

lfloor ... rfloor

បន្ទាត់​ឆ្វេង និង ស្តាំ​ដែល​មាន​ជាយ​ក្រោម

lceil ... rceil

បន្ទាត់​ឆ្វេង និង ស្តាំ​ដែល​មាន​ជាយ​លើ

\lbrace \rbrace or \{ \}

រ៉ាត់​ឆ្វេង ឬ​រ៉ាត់​ស្តាំ

\( \)

វង់​ក្រចក​ឆ្វេង និង ស្តាំ

\[ \]

តង្កៀប​ជ្រុង​ឆ្វេង និង ស្តាំ

\langle \rangle

តង្កៀប​ស្រួច​ឆ្វេង និង ស្តាំ

\lline \rline

បន្ទាត់​បញ្ឈរ​ឆ្វេង និង ស្តាំ

\ldline \rdline

បន្ទាត់​ទ្វេ​ឆ្វេង និង ស្តាំ

\lfloor \rfloor

បន្ទាត់​ឆ្វេង និង ស្តាំ​ដែល​មាន​ជាយ​ក្រោម

\lceil \rceil

បន្ទាត់​ឆ្វេង និង ស្តាំ​ដែល​មាន​ជាយ​លើ

none

Qualifier to suppress one bracket, as in right none


តង្កៀប

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!