ផ្សេង​ទៀត

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

<?>

កន្លែង​ដាក់

dotsaxis

Icon

​ពង​ក្រពើ​តាម​អ័ក្ស​គណិត

dotsdown

Icon

​ពង​ក្រពើ​តាម​អង្កត់​ទ្រូង​ចុះ​ក្រោម

dotslow

Icon

​ពង​ក្រពើ

dotsup or dotsdiag

Icon

​ពង​ក្រពើ​តាម​អង្កត់​ទ្រូង​ឡើង​លើ

dotsvert

Icon

​ពង​ក្រពើ​បញ្ឈរ

downarrow

Icon

ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម

exists

Icon

Existential quantifier, យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មាន​មួយ

notexists

Icon

Existential quantifier, ទីនេះ​មិន​មាន​ទេ

forall

Icon

សញ្ញា​កម្រិត​ចំនួន​សកល "សម្រាប់​ទាំងអស់"

hbar

Icon

h ដែល​មាន​បន្ទាត់​ពី​លើ​វា

im

Icon

ផ្នែក​ប្រឌិត​​នៃ​ចំនួន​កុំផ្លិច​មួយ

infinity or infty

Icon

អានន្ត

lambdabar

Icon

ឡាមដា​ដែល​មាន​បន្ទាត់​ពី​លើ​វា

leftarrow

Icon

ព្រួញ​ឆ្វេង

nabla

Icon

វ៉ិចទ័រ​ណាប់ប្លា

partial

Icon

ដេរីវ៉េ​ដោយ​ផ្នែក ឬ​កំណត់​រឹម​ទំព័រ

re

Icon

ផ្នែក​ពិត​នៃ​ចំនួន​កុំផ្លិច​មួយ

rightarrow

Icon

​ព្រួញ​ស្តាំ​​​

uparrow

Icon

​​ព្រួញ​ឡើង​លើ

wp

Icon

អនុគមន៍ p Weierstrass p


និមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត

បង្ហាញ​និមិត្ត​សញ្ញា​គណិតវិទ្យា​ផ្សេងៗ ។

Please support us!