គុណ​លក្ខណៈ

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

acute

Icon

សញ្ញា ´ ពី​លើ​តួ​អក្សរ

bar

Icon

របារ​ផ្ដេក​ពី​លើ​តួ​អក្សរ​មួយ

bold

Icon

ដិត

breve

Icon

ធ្នូ​បើក​កំពូល​នៅលើ​តួអក្សរ

check

Icon

ដំបូល​ផ្ងារ​ឡើង​លើ​

circle

Icon

រង្វង់​ពី​លើ​តួ​អក្សរ​មួយ

color

ពាក្យ​បញ្ជា color ប្តូរ​ពណ៌​តួ​អក្សរ ដំបូង​បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា color ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពណ៌ (black, white, cyan, magenta, red, blue, green ឬ yellow) ។ បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​តួអក្សរ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្តូរ ។

dddot

Icon

ចំណុច​បី​ពី​លើ​តួ​អក្សរ

ddot

Icon

ចំណុច​ពីរ​ពី​លើ​តួ​អក្សរ

dot

Icon

ចំណុច​​ពី​លើ​តួ​អក្សរ​មួយ

grave

Icon

សញ្ញា ` ពី​លើ​តួ​អក្សរ

hat

Icon

"ដំបូល" ពី​លើ​តួ​អក្សរ

ital

Icon

ទ្រេត

nbold

យក​គុណ​លក្ខណៈ​ដិត​ចេញ

nitalic

យក​គុណ​លក្ខណៈ​ទ្រេត​ចេញ

overline

Icon

របារ​ផ្ដេក​ពី​លើ​តួ​អក្សរ​មួយ

overstrike

Icon

​បន្ទាត់​ផ្ដេក​កាត់​​តួ​អក្សរ​មួយ

phantom

Icon

តួអក្សរ Phantom

tilde

Icon

សញ្ញា ~ ពី​លើ​តួ​អក្សរ

underline

Icon

បន្ទាត់​ផ្ដេក​ពី​លើ​តួ​អក្សរ​មួយ

vec

Icon

ព្រួញ​វ៉ិចទ័រ​ពី​លើ​តួ​អក្សរ​មួយ

widehat

Icon

ដំបូល​ធំ លៃ​តម្រូវ​តាម​ទំហំ​តួ​អក្សរ

widetilde

Icon

សញ្ញា ~ ធំ លៃ​តម្រូវ​តាម​ទំហំ​តួ​អក្សរ

widevec

Icon

ព្រួញ​វ៉ិចទ័រ​ធំ លៃ​តម្រូវ​តាម​ទំហំ​តួ​អក្សរ


Please support us!