សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

coprod

Icon

សហ​ផល​គុណ

from

Icon

ដែន​កំណត់​ខាង​ក្រោម​​នៃ​ប្រមាណ​វិធី

from to

Icon

ជួរ​ពី ... ដល់

iiint

Icon

អាំងតេក្រាល​បី​ជាន់

iint

Icon

អាំងតេក្រាល​ពីរ​ជាន់

int

Icon

អាំងតេក្រាល

liminf

លីមីត​ក្រោម

limsup

លីមីត​លើ

lint

Icon

អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង

llint

Icon

អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង​ពីរ​ជាន់

lllint

Icon

អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង​បី​ជាន់

oper

កន្លែង​ដាក់ សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

prod

Icon

ផល​​គុណ

sum

Icon

បូក

to

Icon

ដែន​កំណត់​ខាង​លើ​នៃ​ប្រមាណ​វិធី

lim

Icon

លីមីត


​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Please support us!