សំណុំ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

aleph

Icon

ចំនួន​កាឌីណាល់

emptyset

Icon

សំណុំ​ទទេ

in

Icon

មាន​ក្នុង

intersection

Icon

ប្រសព្វ​នៃ​សំណុំ

notin

Icon

មិនមាន​ក្នុង

nsubset

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​រង

nsubseteq

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​រង ឬ​មិន​ស្មើ​ទៅ​នឹង

nsupset

Icon

មិន​មែន​សំណុំមេ

nsupseteq

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​មេ ឬ​មិន​ស្មើ​ទៅ​នឹង

owns or ni

Icon

ž˜ាន

setc

Icon

ចំនួន​កុំផ្លិច

setminus or bslash

Icon

ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​សំណុំ

setn

Icon

ចំនួន​ធម្មជាតិ

setq

Icon

ចំនួន​សនិទាន

setr

Icon

ចំនួ​ន​ពិត

setz

Icon

ចំនួន​គត់

slash

Icon

សញ្ញា / សម្រាប់​សំណុំ​ផល​ចែក រវាង​តួអក្សរ

subset

Icon

សំណុំ​រង

subseteq

Icon

សំណុំ​រង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង

supset

Icon

សំណុំ​មេ

supseteq

Icon

សំណុំ​មេ ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង

union

Icon

ប្រជុំ​នៃ​សំណុំ


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Please support us!