ទំនាក់ទំនង

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

< or lt

Icon

តូច​ជាង

<< or ll

តិច​ជាង​ច្រើន

<= or le

Icon

តូច​ជាង ឬ​ ស្មើ

<> or neq

Icon

មិន​ស្មើ

=

Icon

សមីការ

> or gt

Icon

ធំ​ជាង

>= or ge

Icon

ធំជាង ឬ​ស្មើ

>> or gg

ធំ​ជាង

approx

Icon

ប្រហែល

def

ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​/ដោយការ​កំណត់​​ស្មើ​នឹង

divides

Icon

ចែក

dlarrow

Icon

ព្រួញ​បន្ទាត់​ទ្វេ ទៅ​ឆ្វេង

dlrarrow

Icon

សញ្ញា​សមមូល

drarrow

Icon

សញ្ញា​នាំ​ឲ្យ

equiv

Icon

សមមូល​/​ប៉ុន​គ្នា​ទៅ​នឹង

geslant

Icon

ធំ​ជាង - ស្មើ​ទៅ​នឹង

leslant

Icon

តូច​ជាង - ស្មើ​ទៅ​នឹង

ndivides

Icon

មិន​ចែក​នឹង

ortho

Icon

កែង​ទៅ​នឹង

parallel

Icon

ស្រប​ទៅ​នឹង

prop

Icon

សមាមាត្រ​ទៅ​នឹង

sim

Icon

ស្រដៀង​ទៅ​នឹង

simeq

Icon

ស្រដៀង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង

toward

Icon

កំណត់​ឲ្យ

prec

Icon

នាំមុខ

nprec

Icon

មិន​នាំមុខ

succ

Icon

នៅ​ក្រោយ

nsucc

Icon

មិន​នៅ​ក្រោយ

preccurlyeq

Icon

នាំមុខ ឬ​ស្មើ​នឹង

succcurlyeq

Icon

នៅ​ក្រោយ ឬ​ស្មើ​នឹង

precsim

Icon

នាំមុខ ឬ​សមមូល​នឹង

succsim

Icon

នៅ​ក្រោយ ឬ​សមមូល​នឹង

transl

រូបភាព​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​នៃ

transr

និមិត្ត​សញ្ញា​ដើម​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​នៃ


ទំនាក់​ទំនង

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Please support us!