សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រព័ន្ធ​គោលពីរ និង Unary

ពាក្យ​បញ្ជា​ដែល​បាន​វាយ

Symbol in Elements pane

អត្ថន័យ

-

Icon

វិធី​ដក

-

Icon

សញ្ញា -

-+

Icon

ដក/បូក

/

Icon

វិធី​ចែក

*

Icon

វិធី​គុណ

+

Icon

វិធី​បូក

+

Icon

សញ្ញា +

+-

Icon

បូក​/ដក

and or &

Icon

ប្រមាណ​វិធី ប៊ូលីន AND

boper

No symbol.

ប្រមាណ​វិធី​ប្រព័ន្ធ​គោល​ពីរ ។ និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ធ្វើ​តាម ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រព័ន្ធ​គោល​ពីរ ។

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

ប្រមាណ​វិធី Unary ។ និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ​ធ្វើ​តាម ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ប្រមាណ​វិធី unary ។

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

វិធី​គុណ និមិត្ត​សញ្ញា​គុណ​តូច

circ

Icon

និមិត្ត​សញ្ញា​ដាក់​បន្ត​គ្នា

div

Icon

វិធី​ចែក

neg

Icon

ប៊ូលីន NOT

odivide

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

សញ្ញា / ក្នុង​រង្វង់

odot

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

សញ្ញា​គុណ​តូច​ក្នុង​រង្វង់

ominus

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

និមិត្តសញ្ញា​ដក​ក្នុង​រង្វង់

oplus

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

សញ្ញា​បូក​ក្នុង​រង្វង់

or or |

Icon

ប្រមាណ​វិធី ប៊ូលីន OR

otimes

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

សញ្ញា​គុណ (x) ក្នុង​រង្វង់

over

Icon

វិធី​ចែក/ប្រភាគ

times

Icon

វិធី​គុណ

widebslash

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

សញ្ញា \\ រវាង​តួ​អក្សរ​ពីរ ដែល​ខាង​ស្តាំ​ជា​អក្សរ​តូច​លើ ខាង​ឆ្វេង​ជា​អក្សរ​តូច​ក្រោម

wideslash

គ្មាន​និមិត្ត​សញ្ញា ។

សញ្ញា / រវាង​តួ​អក្សរ​ពីរ ដែល​ខាង​ឆ្វេង​ជា​អក្សរ​តូច​លើ ខាង​ស្តាំ​ជា​អក្សរ​តូច​ក្រោម


សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ​អង្គ/ពីរ​អង្គ

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Please support us!