តារាង​សេចក្ដី​យោង​រូបមន្ត

ផ្នែក​សេចក្ដី​យោង​នេះ​មាន​បញ្ជី​ប្រមាណវិធី អនុគមន៍ និមិត្តសញ្ញា និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង LibreOffice Math ។ ពាក្យ​បញ្ជា​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​បង្ហាញ អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​​ដោយ​ប្រើ​រូបតំណាង​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ធាតុ​រូបមន្ត ឬ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រព័ន្ធ​គោលពីរ និង Unary

ទំនាក់ទំនង

សំណុំ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

អនុគមន៍

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

គុណ​លក្ខណៈ

ផ្សេង​ទៀត

វង់ក្រចក

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ

Please support us!