គុណ​លក្ខណៈ

ផ្នែក​នេះ​មាន​​ឧទាហរណ៍​មួយ​ពី​របៀប​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ក្នុង​​រូបមន្ត​មួយ​ក្នុង LibreOffice Math ។

Icon

%rho(font sans bold q","%omega) = int func e^{i %omega t}%rho(font sans bold q","t)"d"t

Please support us!