អាំងតេក្រាល និង ជួរ​ផលបូក ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​របៀប​ប្រើ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​រូបមន្ត​ក្នុង LibreOffice Math ។

Integral and Sum Ranges, Font Size

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Please support us!