ឫស​ការេ

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ឫស​ការេ​ជាមួយ LibreOffice Math ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ចម្លង​វា​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

Square Root

%LAMBDA_{deg","t}=1 + %alpha_deg SQRT {M_t over M_{(t=0)}-1}~"."

Please support us!