អនុគមន៍

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​អនុគមន៍​ជាមួយ LibreOffice Math ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​នេះ​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ចម្លង​វា​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

Functions

func f(x","y)={x sin x~ tan y} over {cos x}

Please support us!