ម៉ាទ្រីស​ជា​ពុម្ព​អក្សរ​ដិត

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ពុម្ព​អក្សរ​ដិត​ក្នុង LibreOffice Math ។ អ្នក​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ហើយ​ប្រើ​វា​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

Matrix in bold font

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Please support us!