ម៉ាទ្រីស

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ជាមួយ LibreOffice Math ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ចម្លង​វា​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

Matrix

font sans bold size *2 A =left[matrix{A_11#A_12#dotsaxis#A_{1n}##A_21#{} #{}#A_{2n}##dotsvert#{}#{}#dotsvert##A_{n1}#A_{n2}#dotsaxis#A_nn}right]

Please support us!