ម៉ាទ្រីស​ដែល​មាន​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ប្រែប្រួល

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ដែល​មាន​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ប្រែប្រួល​ក្នុង LibreOffice Math ។ អ្នក​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ហើយ​ប្រើ​វា​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

Matrix with varying font sizes

func G^{(%alpha" ," %beta)}_{ x_m x_n} = left[ matrix { arctan(%alpha) # arctan(%beta) ## x_m + x_n # x_m - x_n }right]

Please support us!