និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​

​​ឧទាហរណ៍​ទី​បី​អំពី​របៀប​ប្រើ LibreOffice Math ដើម្បី​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​​ទៅ​ក្នុង​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ហើយ​ប្រើ​វា​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា​ ។

Symbols with Indices

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Please support us!