និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ផ្សេង​អំ​ពី​របៀប​នៃ​ការ​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​ក្នុងLibreOffice Math ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​ក្នុ​ង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជាដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ និង ប្រើ​វាក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

Symbols with Indices

%SIGMA_g^{{}+{}}lsup 3

Please support us!