និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​

ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​ពន្យល់​ពី​របៀប​នៃ​ការ​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​ក្នុងLibreOffice Math ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​ក្នុ​ង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជាដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ និង ប្រើ​វាក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

Symbols with Indices

D_mn^ size /2 LEFT(3 OVER 2 RIGHT)

Please support us!