ឧទាហរណ៍ LibreOffice Math

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ជី​រូបមន្ត​គំរូ​ក្នុង LibreOffice Math ។

និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​

ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​ពន្យល់​ពី​របៀប​នៃ​ការ​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​ក្នុងLibreOffice Math ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​ក្នុ​ង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជាដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ និង ប្រើ​វាក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​មួយ​ផ្សេង​អំ​ពី​របៀប​នៃ​ការ​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​ក្នុងLibreOffice Math ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​ក្នុ​ង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជាដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ និង ប្រើ​វាក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

និមិត្តសញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​

​​ឧទាហរណ៍​ទី​បី​អំពី​របៀប​ប្រើ LibreOffice Math ដើម្បី​បង្កើត​និមិត្ត​សញ្ញា​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៍​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​​ទៅ​ក្នុង​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​ ហើយ​ប្រើ​វា​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា​ ។

ម៉ាទ្រីស

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ជាមួយ LibreOffice Math ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ចម្លង​វា​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

ម៉ាទ្រីស​ដែល​មាន​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ប្រែប្រួល

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ដែល​មាន​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ប្រែប្រួល​ក្នុង LibreOffice Math ។ អ្នក​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ហើយ​ប្រើ​វា​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

ម៉ាទ្រីស​ជា​ពុម្ព​អក្សរ​ដិត

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ម៉ាទ្រីស​ពុម្ព​អក្សរ​ដិត​ក្នុង LibreOffice Math ។ អ្នក​អាច​ចម្លង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ហើយ​ប្រើ​វា​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ។

អនុគមន៍

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​អនុគមន៍​ជាមួយ LibreOffice Math ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​នេះ​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ចម្លង​វា​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

ឫស​ការេ

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​ពី​របៀប​បង្កើត​ឫស​ការេ​ជាមួយ LibreOffice Math ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ឧទាហរណ៍​ក្នុង​រូបមន្ត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ចម្លង​វា​ទៅ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

អាំងតេក្រាល និង ជួរ​ផលបូក ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ

នេះ​ជា​ឧទាហរណ៍​នៃ​របៀប​ប្រើ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​រូបមន្ត​ក្នុង LibreOffice Math ។

គុណ​លក្ខណៈ

ផ្នែក​នេះ​មាន​​ឧទាហរណ៍​មួយ​ពី​របៀប​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​គុណ​លក្ខណៈ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ក្នុង​​រូបមន្ត​មួយ​ក្នុង LibreOffice Math ។

Please support us!