តង្កៀប

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស តង្កៀប

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

ប្រភេទ​តង្កៀប

Icon

តង្កៀប​មូល (វង់​ក្រចក)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​តង្កៀប​មូល​ធម្មតា (វង់​ក្រចក) ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ (<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​តង្កៀប​ជ្រុង ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ [<?>] ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង​ទ្វេ

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​តង្កៀប​ការេ​ទ្វេ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ ldbracket <?> rdbracket ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

រ៉ាត់ ({})

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

របារ​បញ្ឈរ​ទោល

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​របារ​បញ្ឈរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ lline <?> rline ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

របារ​បញ្ឈរ​ទ្វេ

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​របារ​បញ្ឈរ​ទ្វេ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ ldline <?> rdline ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង្កៀប​មុំ

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​តង្កៀប​មុំ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ langle <?> rangle ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង្កៀប​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ក្នុង​តង្កៀប​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ langle <?> mline <?> rangle ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង្កៀប​ក្រុម

បញ្ចូល​តង្កៀប​ក្រុម ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ {<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

វង់​ក្រចក (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន)

បញ្ចូល វង់​ក្រចក​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន ជាមួយ​នឹង​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left(<?> right) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង្កៀប​ជ្រុង (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន)

បញ្ចូល​តង្កៀប​ការេ​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន និង កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left[<?> right] ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Icon

​តង្កៀប​ជ្រុង​ទ្វេ (ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន​)

បញ្ចូល​តង្កៀប​ជ្រុង​ទ្វេ​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន និង កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left ldbracket <?> right rdbracket ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Braces (scalable) Icon

រ៉ាត់ (ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន​)

បញ្ចូល​រ៉ាត់​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន និង កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left lbrace <?> right rbrace ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​រ៉ាត់​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Single vertical bars (scalable) Icon

របារ​បញ្ឈរ​ទោល (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន​)

បញ្ចូល​របារ​បញ្ឈរ​ទោល​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន ជាមួយ​នឹង​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left lline <?> right rline ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រួវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Double vertical bars (scalable) Icon

របារ​បញ្ឈរ​ទ្វេ (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន)

បញ្ចូល​របារ​បញ្ឈរ​ទ្វេ​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន និង កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left ldline <?> right rdlineក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Angle brackets (scalable) Icon

តង្កៀប​មុំ​ (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន)

បញ្ចូល​តង្កៀប​មុំ​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន និង កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left langle <?> right rangle ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Operator brackets (scalable) Icon

តង្កៀប​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន​)

បញ្ចូល​តង្កៀប​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន និង កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ left langle <?> mline <?> right rangle ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Brace top (scalable) Icon

រ៉ាត់​លើ (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន)

បញ្ចូល​រ៉ាត់​លើ​ផ្ដេក​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> overbrace <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

Brace bottom (scalable) Icon

តង្កៀប​ពី​ក្រោម (អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន)

បញ្ចូល​រ៉ាត់​ក្រោម​ផ្ដេក​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> underbrace <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទំហំ​តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​តង្កៀប Floor ​វាយ lfloor<?>rfloor ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​តង្កៀប Ceiling វាយ lceil<?>rceil ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​តង្កៀប Floor ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន វាយ left lfloor<?>right rfloor ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ចា ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​តង្កៀប Ceiling ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន វាយ left lceil<?>right rceil ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

តង្កៀប​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​វាយ left និង right នៅ​ខាង​មុខ​ពាក្យ​បញ្ជា​តង្កៀប ឧទាហរណ៍ left(a over b right) ។​ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ទំហំ និង គម្លាត​តង្កៀប​ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - គម្លាត - ប្រភេទ - តង្កៀប និង កំណត់​ភាគរយ​ដែល​ចង់​បាន ។ សម្គាល់​ប្រអប់​ធីក ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​តង្កៀប​ទាំងអស់ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ​តង្កៀប​ទាំងអស់​ក្នុង​រូបមន្ត ។


អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ​តង្កៀប​ទោល ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ វាយ​សញ្ញា \\ ពី​មុខ​ពាក្យ​បញ្ជា ។ ឧទាហរណ៍ នៅ​ពេល​អ្នក​វាយ \\[ តង្កៀប​ជ្រុង​ខាង​ឆ្វេង​លេច​ឡើង​ដោយ​គ្មាន​គូ​របស់​វា ។ នេះ​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​បង្កើត​តង្កៀប​បញ្ច្រាស ឬ​សម្រាប់​បង្កើត​ចន្លោះ ។ ចំណាំ​ថា​មាន​តែ​តង្កៀប​ដែល​មិន​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​តែ​ឯង ។ ដើម្បី​ប្តូរ​ទំហំ ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា size ។

ឧទាហរណ៍​នៃ​តង្កៀប​ទោល

សម្រាប់​តង្កៀប​ដែល​មិន​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន ៖

a = \\{ \\( \\[ b newline

{} + c \\] \\) \\ }

សម្រាប់​តង្កៀប​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​បាន ប្រើnone ជា​ឈ្មោះ​តង្កៀប

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

រូប​តំណាង​ចំណាំ

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ phantom ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា តង្កៀប​ចុង​ក្រោយ​មាន​ទំហំ​ត្រឹមត្រូវ ។


រូប​តំណាង​ព្រមាន

ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ដក​ឃ្លា (ចន្លោះ) រវាង​ធាតុ នៅ​ពេល​បញ្ចូល​ពួក​វា​ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។ នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់ ។


ព័ត៌មាន​មាន​ប្រយោជន៍​អំពី សន្ទស្សន៍ និង និទស្សន៍ ព្រម​ទាំង ការ​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន ជួយ​អ្នក​រៀបចំ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​រូបមន្ត​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​តង្កៀប មើលតង្កៀប និង ការ​ដាក់​ជា​ក្រុម ។

Please support us!