អនុគមន៍

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស អនុគមន៍

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

បញ្ជី​អនុគមន៍

Natural Exponential Icon

អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​ធម្មជាតិ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​ធម្មជាតិ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ func e^<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Natural Logarithm Icon

លោការីត​ធម្មជាតិ

បញ្ចូល​លោការីត​ធម្មជាតិ (គោល​ e) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ ln(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Exponential Icon

អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ exp(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Logarithm Icon

លោការីត

បញ្ចូល​លោការីត​ធម្មតា (គោល 10) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ log(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Power Icon

អានុភាព

បញ្ចូល x ស្វ័យគុណ y ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>^{<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ អ្នក​អាច​ជំនួស​តួអក្សរ ^ ដោយ rsup ឬ​sup ។

Sine Icon

ស៊ីនុស

បញ្ចូល​អនុគមន៍​ស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ sin(<?>) ក្នុង​បង្អូច​ ពាក្យ​បញ្ជា ។

Cosine Icon

កូស៊ីនុស

បញ្ចូល​អនុគមន៍​កូស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ cos(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Tangent Icon

តង់សង់

បញ្ចូល​អនុគមន៍​តង់សង់​មួយ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ tan<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Cotangent Icon

កូតង់សង់

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​កូតង់សង់​ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ cot(<?>) ក្នុង​បង្អួច ​ពាក្យ​បញ្ជា ។

Hyperbolic Sine Icon

ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ sinh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Square Root Icon

ឫស​ការេ

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​ឫស​ការេ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ sqrt(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Hyperbolic Cosine Icon

កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ cosh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Hyperbolic Tangent Icon

តង់សង់​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ tanh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ​ពាក្យ​បញ្ជា ។

Hyperbolic Cotangent Icon

កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ coth(<?>) ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

nth Root Icon

ឫស​ទី n

បញ្ចូល​អនុគមន៍​ឫស​ទី n ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ nroot n x ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Arc Sine Icon

អ័ក្ស​ស៊ីនុស

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អ័ក្ស​ស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arcsin(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Arc Cosine Icon

អ័ក្ស​កូស៊ីនុស

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​អ័ក្ស​កូស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arccos(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Arc Tangent Icon

អ័ក្ស​តង់សង់

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អ័ក្ស​តង់សង់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arctan(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Arc Cotangent Icon

អ័ក្ស​កូតង់សង់

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អ័ក្ស​កូតង់សង់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​អាច​វាយ arccot(<?>) ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Absolute Value Icon

តម្លៃ​ដាច់​ខាត

បញ្ចូល​សញ្ញា​តម្លៃ​ដាច់​ខាត ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ abs(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Area Hyperbolic Sine Icon

ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arsinh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Area Hyperbolic Cosine Icon

កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arcosh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Area Hyperbolic Tangent Icon

តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ artanh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Area Hyperbolic Cotangent Icon

កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arcoth(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Factorial Icon

ហ្វាក់តូរីយ្យែល

បញ្ចូល​សញ្ញា​ហ្វាក់តូរីយ្យែល​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ fact <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

You can also assign an index or an exponent to a function. For example, typing sin^2x results in a function "sine to the power of 2x".


រូប​តំណាង​ព្រមាន

សូម​ចំណាំ​ថា នៅ​ពេល​វាយ​អនុគមន៍​ដោយ​ដៃ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" អនុគមន៍​ខ្លះ​ទាមទារ​ដក​ឃ្លា (ឧទាហរណ៍ abs 5=5 ; abs -3=3) ។


Please support us!