​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា"​ - ជ្រើស សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.


The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

អនុគមន៍​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី

Limit Icon

លីមីត

បញ្ចូល សញ្ញា​លីមីត ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល lim <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Summation Icon

បូក

បញ្ចូល សញ្ញា​បូក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល sum <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Product Icon

ផល​​គុណ

បញ្ចូល សញ្ញា​គុណ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ prod <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Coproduct Icon

សហ​ផល​គុណ

បញ្ចូល និមិត្ត​សញ្ញា​សហ​ផល​គុណ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល coprod <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Upper and Lower Limit Icon

ដែន​កំណត់​លើ និង ក្រោម

បញ្ចូល​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជួរ លីមីត​លើ និង លីមីត​ក្រោម សម្រាប់​អាំងតេក្រាល និង ប្រមាណ​វិធី​បូក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ from{<?>} to{<?>} <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​លីមីត​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្សំ​ជាមួយ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដែល​សមស្រប ។ លីមីត​នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​កណ្តាល​ពី​លើ​/​ពី​ក្រោម តួ​អក្សរ​ប្រមាណ​វិធី​បូក ។

Integral Icon

អាំងតេក្រាល

បញ្ចូល​សញ្ញា អាំងតេក្រាល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ int <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Double Integral Icon

អាំងតេក្រាល​ពីរ​ជាន់

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា អាំងតេក្រាល​ពីរ​ជាន់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ iint <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Triple Integral Icon

អាំងតេក្រាល​បី​ជាន់

បញ្ចូល​សញ្ញា អាំងតេក្រាល​បី​ជាន់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ iiint <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Lower Limit Icon

លីមីត​ក្រោម

បញ្ចូល​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជួរ លីមីត​ក្រោម មួយ​សម្រាប់​អាំងតេក្រាល និង ប្រមាណ​វិធី​បូក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ from {<?>}<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជា ។

Curve Integral Icon

អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​ អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោងជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ lint <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុ​ង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Double Curve Integral Icon

អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង​ពីរ​ជាន់

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង​ពីរ​ជាន់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ llint <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Triple Curve Integral Icon

អាំងតេក្រាល​ខ្សែ​កោង​បី​ជាន់

បញ្ចូលអាំងតេក្រាល់​ខ្សែកោង​បី សញ្ញា មានកន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ lllint <?> ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា

Upper Limit Icon

លីមីត​លើ

បញ្ចូល​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជួរ លីមីត​លើ សម្រាប់​អាំងតេក្រាល និង ប្រមាណ​វិធី​បូក​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ to <?><?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​លីមីត​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​តែ ប្រសិន​បើ​បាន​ផ្សំ​ជាមួយ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដែល​សមស្រប ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​លីមីត​ទៅ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ (ឧទាហរណ៍ អាំងតេក្រាល) ដោយ​ដំបូង​ចុច​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដែល​ចង់​បាន ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​និមិត្ត​សញ្ញា លីមីត ។ វិធីសាស្ត្រ​នេះ​លឿន​ជាង​ការ​វាយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដោយ​ផ្ទាល់ ។


ពាក្យ​បញ្ជាliminf បញ្ចូល នៅក្រោម​ដែនកំណត់ ជា​មួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។

ពាក្យ​បញ្ជាlimsup បញ្ចូល limit superior ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។

By typing oper in the Commands window, you can insert user-defined operators in LibreOffice Math, a feature useful for incorporating special characters into a formula. An example is oper %theta x. Using the oper command, you can also insert characters not in the default LibreOffice character set. oper can also be used in connection with limits; for example, oper %union from {i=1} to n x_{i}. In this example, the union symbol is indicated by the name union. However, this is not one of the predefined symbols. To define it, choose Tools - Symbols. select Special as the symbol set in the dialog that appears, then click the Edit button. In the next dialog, select Special as the symbol set again. Enter a meaningful name in the Symbol text box, for example, "union" and then click the union symbol in the set of symbols. Click Add and then OK. Click Close to close the Symbols dialog. You are now finished and can type the union symbol in the Commands window, by entering oper %union.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

លីមីត​អាច​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​តាម​វិធី​ជាច្រើន ក្រៅ​ពី​តម្រឹម​កណ្តាល​ពី​លើ​/​ពី​ក្រោម​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី ។ ប្រើ​ជម្រើស​ដែល​ផ្តល់​ដោយ LibreOffice Math សម្រាប់​ធ្វើការ​ជាមួយ​សន្ទស្សន៍​តូច​លើ និង សន្ទស្សន៍​តូច​ក្រោម ។ ឧទាហរណ៍ វាយ sum_a^b c ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ដើម្បី​រៀបចំ​លីមីត​ទៅ​ខាង​ស្តាំ​នៃ​និមិត្ត​សញ្ញា​បូក ។ បើ​ធាតុ​លីមីត​របស់​អ្នក​មាន​កន្សោម​វែង អ្នក​ត្រូវ​ដាក់​ពួក​វា​ក្នុង​តង្កៀប​ក្រុម ឧទាហរណ៍ sum_{i=1}^{2*n} b ។ នៅ​ពេល​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​នាំចូល​ពី​កំណែ​ចាស់​ជាង នោះ​វា​នឹង​ធ្វើ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី​ប្តូរ​គម្លាត​​រវាង​តួ​អក្សរ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - គម្លាត - ប្រភេទ - សន្ទស្សន៍ ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ - គម្លាត - ប្រភេទ - លីមីត ។ ព័ត៌មាន​មូលដ្ឋាន​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​សន្ទស្សន៍ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ក្នុង​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង ជំនួយ ។


រូប​តំណាង​ព្រមាន

នៅ​ពេល​អ្នក​វាយ​ព័ត៌មាន​ដោយ​ដៃ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ចំណាំ​ថា​ចំនួន​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ទាមទារ​ដក​ឃ្លា​សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ ។ នេះ​ជា​ការ​ពិត នៅ​ពេល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដោយ​តម្លៃ​ជំនួស​ឲ្យ​កន្លែង​ដាក់ ឧទាហរណ៍ lim a_{n}=a ។


Please support us!