សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ​អង្គ/ពីរ​អង្គ

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជា - ជ្រើស សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ​អង្គ/ពីរ​អង្គ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.


The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ​អង្គ/ពីរ​អង្គ

Plus Icon

បូក

បញ្ចូល សញ្ញា​បូក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ + <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Minus Icon

ដក

បញ្ចូល សញ្ញា​ដក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ -<?> ក្នុង​បង្អួច​ ពាក្យ​បញ្ជា ​។

Plus/Minus Icon

បូក​/ដក

បញ្ចូល​សញ្ញា បូក/ដក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ +-<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Minus/Plus Icon

ដក/បូក

បញ្ជូល សញ្ញា​ដក​/​បូក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ -+<?>​ ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Addition (plus) Icon

វិធី​បូក (+)

បញ្ចូល​សញ្ញា បូក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>+<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Multiplication (dot) Icon

វិធី​គុណ (.)

បញ្ចូល​សញ្ញា​ចុច​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>cdot<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Multiplication (x) Icon

វិធី​គុណ (x)

បញ្ចូល វិធី​គុណ 'x' ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>times<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Multiplication (*) Icon

វិធី​គុណ (*)

បញ្ចូល​សញ្ញា​វិធី​គុណ (*) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>*<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Subtraction Icon

វិធី​ដក

បញ្ចូល​សញ្ញា​វិធី​ដក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>-<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Division (Fraction) Icon

វិធី​ចែក (ប្រភាគ​)

បញ្ចូល​ប្រភាគ​មួយ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>over<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Division Icon

វិធី​ចែក

បញ្ចូល​សញ្ញា​វិធី​ចែក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>div<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Division (Slash) Icon

វិធី​ចែក (/)

បញ្ចូល​សញ្ញា '/' ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>/<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Boolean NOT Icon

ប៊ូលីន NOT

បញ្ចូល ប៊ូលីន NOT ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ neg<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Boolean AND Icon

ប៊ូលីន AND

បញ្ចូល ប៊ូលីន AND ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>and<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Boolean OR Icon

ប៊ូលីន OR

បញ្ចូល ប៊ូលីន OR ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>or<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Concatenate Icon

ដាក់​បន្ត​គ្នា

បញ្ចូល សញ្ញា​ដាក់​បន្ត​គ្នា មួយ និង កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ circ ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

You can also insert user-defined unary operators by typing uoper in the Commands window, followed by the syntax for the character. This function is useful for incorporating special characters into a formula. For example, the command uoper %theta x produces a small Greek letter theta (a component of the LibreOffice Math character set). You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

You can also insert user-defined binary commands by typing boper into the Commands window. For example, the command y boper %theta x produces the small Greek letter theta preceded by a y and followed by an x. You can also insert characters not in the LibreOffice character set by choosing Tools - Symbols - Edit.

ដោយ​វាយ <?>oplus<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា អ្នក​នឹង​បញ្ចូល សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​បូក​​ក្នុង​រង្វង់ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

វាយ <?>ominus<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដើម្បី​បញ្ចូល សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ដក​ក្នុង​រង្វង់ ។

វាយ <?>odot<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដើម្បី​បញ្ចូល សញ្ញា​ចុច​ក្នុង​រង្វង់ ក្នុង​រូបមន្ត ។

វាយ <?>odivide<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ​ដើម្បី​បញ្ចូល សញ្ញា​វិធី​ចែក​ក្នុង​រង្វង់ ក្នុង​រូបមន្ត ។

វាយ a wideslash b ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដើម្បី​បង្កើត​តួ​អក្សរ​ពីរ​ដែល​មាន​សញ្ញា / (ពី​ក្រោម​ឆ្វេង​ទៅ​លើ​ស្តាំ) ចន្លោះ​ពួក​វា ។ តួ​អក្សរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ថា អ្វី​ៗ​ដែល​នៅ​ឆ្វេង​នៃ​សញ្ញា / គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ ហើយ​អ្វី​ៗ​ដែល​នៅ​ស្តាំ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ក៏​មាន​ផង​ដែរ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

វាយ a widebslash b ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដើម្បី​បង្កើត​តួ​អក្សរ​ពីរ​ដែល​មាន​សញ្ញា \ (ពី​លើ​ឆ្វេង​ទៅ​ក្រោម​ស្តាំ) ចន្លោះ​ពួក​វា ។ តួ​អក្សរ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ថា អ្វី​ៗ​ដែល​នៅ​ឆ្វេង​នៃ​សញ្ញាចែក (backslash) គឺ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម ហើយ​អ្វី​ៗ​ដែល​នៅ​ស្តាំ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ក៏​អាច​រក​បាន​ផង​ដែរ ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

វាយ sub ឬ​sup ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ដើម្បី​បន្ថែម​សន្ទស្សន៍ និង ស្វ័យ​គុណ​ទៅ​កាន់​តួ​អក្សរ​ក្នុង​រូបមន្ត​របស់​អ្នក ។ ឧទាហរណ៍ a sub 2 ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

If you want to use a colon ':' as division sign, choose Tools - Symbols or click the Symbols icon on the Tools bar. Click the Edit button in the dialog that appears, then select the Special symbol set. Enter a meaningful name next to Symbol, for example, "divide" and then click the colon in the set of symbols. Click Add and then OK. Click OK to close the Symbols dialog,too. Now you can use the new symbol, in this case the colon, by entering its name in the Commands window, for example, a %divide b = c.


រូប​តំណាង​ព្រមាន

នៅ​ពេល​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ដោយ​ដៃ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" សូម​ចំណាំ​ថា ចំនួន​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ទាមទារ​ដក​ឃ្លា​ចន្លោះ​ធាតុ​សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ ។ នេះ​ជា​ការ​ពិត ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​តម្លៃ​ជំនួស​ឲ្យ​កន្លែង​ដាក់​ក្នុង​ប្រមាណ​វិធី​របស់​អ្នក ឧទាហរណ៍ ដើម្បី​បង្កើត​វិធី​ចែក 4 div 3 ឬ a div b ។


Please support us!