ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ការ​បង្ហាញ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រូបមន្ត​ដែល​បាន​កែប្រែ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ​ទេ រូបមន្ត​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ក្នុង​ករណី​បន្ទាប់ពី​អ្នក​ជ្រើស មើល - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ឬ​ចុច F9 តែប៉ុណ្ណោះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បង្ហាញ​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ


Please support us!