ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង​បង្អួច​ឯកសារ ។

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទិដ្ឋភាព​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព

គ្រាប់​ចុច F9

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

Icon Update

ធ្វើ​​ឲ្យ​​ទាន់​សម័យ


Please support us!