កំហុស​មុន

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​កាន់​កំហុស​មុន (ការ​ផ្លាស់ទី​ឆ្វេង) ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - កំហុស​មុន

​ប្តូរ ​(Shift)​+F3


Please support us!