អ្នក​សម្គាល់​បន្ទាប់

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​កាន់​អ្នក​សម្គាល់​​​បន្ទាប់ (ស្តាំ) ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

"អ្នក​សម្គាល់" ជា​កន្លែង​ដាក់ ។ ពួក​វា​មាន​ទម្រង់​ជា <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស កែ​សម្រួល - អ្នក​សម្គាល់​បន្ទាប់

គ្រាប់​ចុច F4


Please support us!